Členové Národní rozpočtové rady

 

Členové Národní rozpočtové rady

 

Národní rozpočtová rada je tříčlenná. Skládá se z předsedy a dvou dalších členů. Předsedu Národní rozpočtové rady volí Poslanecká sněmovna na návrh vlády. Další dva členové jsou rovněž voleni Poslaneckou sněmovnou, po jednom na návrh Senátu a na návrh České národní banky.

Podmínkou pro jmenování do Národní rozpočtové rady je kromě ukončeného vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu mimo jiné také to, aby byl kandidát v oboru financí či makroekonomie uznávanou a zkušenou osobností s praxí v oboru v délce nejméně deset let. V současnosti působí Národní rozpočtová rada v tomto složení:

předsedkyně Rady
doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc. (*1961)

Eva Zamrazilová je přední česká ekonomka, která mezi lety 2008 a 2014 působila v bankovní radě České národní banky. Její profesní kariéra začala na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde po absolvování inženýrského i doktorského studia přednášela od roku 1990 teorii statistiky a ekonomickou statistiku. Zároveň se jako vědecká pracovnice Ústavu prognózování VŠE podílela na řadě studií zaměřených na transformaci české ekonomiky. Působila také v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd a ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. Od roku 1994 pracovala v Komerční bance jako členka týmu pro makroekonomické analýzy a prognózy. Prezident republiky ji v únoru 2008 jmenoval do bankovní rady ČNB, funkce se ujala 1. března 2008. Po vypršení šestiletého mandátu se v roce 2014 stala hlavní ekonomkou České bankovní asociace, kde setrvala až do svého jmenování předsedkyní Národní rozpočtové rady v lednu 2018. Zároveň nadále přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze makroekonomickou analýzu. První funkční období Evy Zamrazilové v Národní rozpočtové radě je šestileté.

člen Rady
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. (*1950)

Kariéra významného českého statistika a ekonoma Richarda Hindlse je spjata především s Vysokou školou ekonomickou v Praze, kterou mezi lety 2006 a 2014 z pozice rektora vedl. Poté, co na VŠE v roce 1975 absolvoval inženýrské studium, nastoupil na katedru statistiky a později pak do odboru dlouhodobých výhledů České plánovací komise. Od roku 1987 pak působí na katedře statistiky a pravděpodobnosti VŠE (dříve jen katedra statistiky), kterou od roku 1992 vede. Dlouhodobě se odborně věnuje zejména analýzám a prognózám ekonomických časových řad, makroekonomickým agregátům, analýzám dat z marketingových průzkumů či statistickým metodám v auditingu a účetnictví. Profesorem se stal v roce 1998. Před nástupem do funkce rektora Vysoké školy ekonomické v Praze zastával mezi lety 2001 a 2006 také funkci děkana Fakulty informatiky a statistiky VŠE. Od března 2014 byl členem Rady České televize, o dva měsíce později se stal jejím místopředsedou. Činnost v Radě ČT ukončil v lednu roku 2018, kdy byl zároveň Poslaneckou sněmovnou na návrh Senátu zvolen do Národní rozpočtové rady na čtyřleté funkční období.

člen Rady
prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D. (*1978)

Jan Pavel je respektovanou osobností akademické sféry. Ve své pedagogické činnosti se dlouhodobě věnuje zejména veřejným financím, teorii rozpočtové a fiskální politiky i problematice efektivnosti fungování veřejného sektoru. V letech 2003 až 2006 pracoval na Ministerstvu financí České republiky. Od roku 2005 působí na Vysoké škole ekonomické v Praze na katedře veřejných financí. Je autorem či spoluautorem řady publikací, výzkumných studií či odborných článků a to jak v Česku, tak v zahraničí. Profesorem se stal v roce 2015, do Národní rozpočtové rady jej Poslanecká sněmovna zvolila v lednu 2018 na návrh České národní banky na dvouleté funkční období.