Členové Národní rozpočtové rady

Členové Národní rozpočtové rady

Národní rozpočtová rada je tříčlenná. Skládá se z předsedy a dvou dalších členů. Předsedu Národní rozpočtové rady volí Poslanecká sněmovna na návrh vlády. Další dva členové jsou rovněž voleni Poslaneckou sněmovnou, po jednom na návrh Senátu a na návrh České národní banky.

Podmínkou pro jmenování do Národní rozpočtové rady je kromě ukončeného vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu mimo jiné také to, aby byl kandidát v oboru financí či makroekonomie uznávanou a zkušenou osobností s praxí v oboru v délce nejméně deset let. V současnosti působí Národní rozpočtová rada v tomto složení:

předsedkyně Rady
doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc. (*1961)

Eva Zamrazilová je přední česká ekonomka, která mezi lety 2008 a 2014 působila v bankovní radě České národní banky. Její profesní kariéra začala na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde po absolvování inženýrského i doktorského studia přednášela od roku 1990 teorii statistiky a ekonomickou statistiku. Zároveň se jako vědecká pracovnice Ústavu prognózování VŠE podílela na řadě studií zaměřených na transformaci české ekonomiky. Působila také v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd a ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. Od roku 1994 pracovala v Komerční bance jako členka týmu pro makroekonomické analýzy a prognózy. Prezident republiky ji v únoru 2008 jmenoval do bankovní rady ČNB, funkce se ujala 1. března 2008. Po vypršení šestiletého mandátu se v roce 2014 stala hlavní ekonomkou České bankovní asociace, kde setrvala až do svého jmenování předsedkyní Národní rozpočtové rady v lednu 2018. Zároveň nadále přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze makroekonomickou analýzu. První funkční období Evy Zamrazilové v Národní rozpočtové radě je šestileté.

člen Rady
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. (*1950)

Kariéra významného českého statistika a ekonoma Richarda Hindlse je spjata především s Vysokou školou ekonomickou v Praze, kterou mezi lety 2006 a 2014 z pozice rektora vedl. Poté, co na VŠE v roce 1975 absolvoval inženýrské studium, nastoupil na katedru statistiky a později pak do odboru dlouhodobých výhledů České plánovací komise. Od roku 1987 pak působí na katedře statistiky a pravděpodobnosti VŠE (dříve jen katedra statistiky), kterou od roku 1992 vede. Dlouhodobě se odborně věnuje zejména analýzám a prognózám ekonomických časových řad, makroekonomickým agregátům, analýzám dat z marketingových průzkumů či statistickým metodám v auditingu a účetnictví. Profesorem se stal v roce 1998. Před nástupem do funkce rektora Vysoké školy ekonomické v Praze zastával mezi lety 2001 a 2006 také funkci děkana Fakulty informatiky a statistiky VŠE. Od března 2014 byl členem Rady České televize, o dva měsíce později se stal jejím místopředsedou. Činnost v Radě ČT ukončil v lednu roku 2018, kdy byl zároveň Poslaneckou sněmovnou na návrh Senátu zvolen do Národní rozpočtové rady na čtyřleté funkční období.

člen Rady
prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D. (*1978)

Jan Pavel je respektovanou osobností akademické sféry. Ve své pedagogické činnosti se dlouhodobě věnuje zejména veřejným financím, teorii rozpočtové a fiskální politiky i problematice efektivnosti fungování veřejného sektoru. V letech 2003 až 2006 pracoval na Ministerstvu financí České republiky. Od roku 2005 působí na Vysoké škole ekonomické v Praze na katedře veřejných financí. Je autorem či spoluautorem řady publikací, výzkumných studií či odborných článků a to jak v Česku, tak v zahraničí. Profesorem se stal v roce 2015, do Národní rozpočtové rady jej Poslanecká sněmovna zvolila v lednu 2018 na návrh České národní banky na dvouleté funkční období. Po jeho vypršení byl Jan Pavel na návrh centrální banky zvolen Poslaneckou sněmovnou do funkce znovu. Jeho mandát je tentokrát šestiletý a byl zahájen v lednu 2020.