Výbor pro rozpočtové prognózy posoudil novou makroekonomickou predikci MF jako realistickou, stejně vidí i odhad příjmů

Výbor pro rozpočtové prognózy posoudil novou makroekonomickou predikci MF jako realistickou, stejně vidí i odhad příjmů

Výbor pro rozpočtové prognózy ve čtvrtek 28. ledna 2021 projednal novou makroekonomickou i fiskální predikci Ministerstva financí ČR. S ohledem na epidemickou situaci v zemi se jednání uskutečnilo on-line a zúčastnilo se ho 7 z celkových 9 členů Výboru. Zbylí dva členové byli z jednání omluveni.

Makroekonomickou predikci ministerstva financí z ledna 2021 (.pdf) vyhodnotil Výbor pro rok 2021 z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění jako realistickou. Pro uvedené hodnocení hlasovalo 5 ze 7 přítomných členů Výboru, dva členové považovali predikci za optimistickou.

Většina členů Výboru považovala makroekonomickou prognózu ministerstva financí za kvalitní a souhlasila s jejími závěry v kontextu okamžiku její uzávěrky. „Členové nicméně zdůrazňovali, že od okamžiku zveřejnění prognózy se rizika vývoje zvýšila, což posunulo hodnocení prognózy k více optimistickému směru. Mezi rizikovými parametry byly nejčastěji zmiňovány trh práce, inflace a investiční aktivita,“ uvedl po jednání předseda Výboru pro rozpočtové prognózy Pavel Sobíšek. Připomněl také, že lednová makroekonomická predikce bude letos sloužit jako jeden z hlavních podkladů pro přípravu novely zákona o státním rozpočtu na rok 2021, jež má být dle dřívějšího vyjádření ministryně financí vládě předložena na přelomu února a března.

Členové Výboru se mimo to vyjádřili také k procesu tvorby makroekonomických prognóz v loňském roce a konstatovali určité zklamání nad absencí prognózy ministerstva financí z listopadu 2020. Ačkoliv samotná listopadová prognóza nevstupuje do přípravy státního rozpočtu následujícího roku, její absenci vnímali členové jako nenaplnění očekávání veřejnosti.

Kromě nové makroekonomické predikce ministerstva financí posoudil Výbor pro rozpočtové prognózy na svém čtvrtečním zasedání také fiskální prognózu ministerstva financí z ledna 2021 (.xslx). Z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění v roce 2021 ji označil rovněž za realistickou. Pro toto zařazení hlasovalo 6 ze 7 přítomných členů Výboru, jeden člen považoval prognózu za optimistickou.

Členové výboru vesměs vyjadřovali uznání nad výsledky práce expertů ministerstva financí, kteří vyvinuli velké úsilí v podchycení všech daňových změn, často legislativně přijímaných na poslední chvíli a nestandardním způsobem. Většina členů považovala za realistickou predikci autonomní báze příjmů daní a pojistného, tedy predikci s odhlédnutím od vlivu diskrečních položek, a to v kontextu fungování v minulosti pozorovaných vazeb s makroekonomickou prognózou. „Právě diskreční položky, kterých se sešel velký počet a dohromady ovlivňují vysoký objem příjmů, byly nicméně označovány za rizikový faktor, neboť mohou dřívější vazby na makroekonomický vývoj narušit,“ upozornil předseda Výboru pro rozpočtové prognózy Pavel Sobíšek a dodal, že několik členů Výboru z tohoto důvodu vyjádřilo váhání mezi realistickým a optimistickým hodnocením predikce příjmů.