Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 1. Oficiální název

  Úřad Národní rozpočtové rady

 2. Důvod a způsob založení

  Úřad Národní rozpočtové rady vznikl na základě § 32 zákona 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti:
  (1) Zřizuje se Úřad Rady, který zajišťuje úkoly spojené s odborným, organizačním, administrativním, personálním a technickým zabezpečením činnosti Rady. V čele Úřadu Rady stojí vedoucí Úřadu Rady.
  (2) Úřad Rady je organizační složkou státu a účetní jednotkou. V pracovněprávních vztazích jedná jménem státu vedoucí Úřadu Rady.
  (3) Vedoucího Úřadu Rady jmenuje a odvolává Rada. Vedoucí Úřadu Rady je podřízen předsedovi Rady.
  Další informace viz část čtvrtá zákona 23/2017. Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

 3. Organizační struktura

  Organizační struktura Úřadu Národní rozpočtové rady je k nahlédnutí zde.

 4. Kontaktní spojení

  4.1. Kontaktní poštovní adresa: Holečkova 103/31; 150 00 Praha 5 – Smíchov
  4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 – Smíchov
  4.3. Úřední hodiny: pondělí až čtvrtek 9:00 – 16:00, pátek 9:00 – 14:00
  4.4. Telefonní čísla: 277 771 010 (sekretariát Úřadu)
  4.5. Číslo faxu: –
  4.6. Adresa internetové stránky: www.unrr.cz
  4.7. Adresa e-podatelny: podatelna@unrr.cz
  4.8. Datová schránka: mmu3ubg

  Informační systém podatelny přijímá následující formáty: pdf, png, tiff, jpeg, jpg, gif, mp3, wav, doc, docx, html, xml, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf.

 5. Bankovní spojení

  Případné platby lze poukázat na účet číslo 19-4726001/0710 (ČNB).

 6. 05553539

 7. DIČ

  CZ05553539

 8. Dokumenty

  Stanoviska
  Zprávy a sdělení

 9. Rozpočet

  Informace o rozpočtu Úřadu Národní rozpočtové rady jsou k dispozici zde.

 10. Žádosti o informace

  Zásady pro podávání žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. jsou k dispozici zde.

 11. Předpisy

  Zákon 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

 12. Výroční zpráva podle zákona 106/1999. Sb, o svobodném přístupu k informacím

  Výroční zprávy Úřadu Národní rozpočtové rady naleznete zde.

 13. Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4, zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Úřad Národní rozpočtové rady žádné výhradní licence neposkytuje.

 14. Sazebník úhrad za poskytování informací

  Úřad Národní rozpočtové rady může na základě zákona č. 106/1999 Sb. požadovat úhradu za poskytnutí informací, na něž se vztahuje informační povinnost. Výše úhrady však nesmí přesáhnout věcné náklady.

  Úřad Národní rozpočtové rady stanovuje na základě zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, následující sazebník úhrad za poskytování informací.

  Aktuální sazebník úhrad za poskytování informací

  –        Pořízení jedné strany výtisku či kopie formátu A4 stejného formátu                       2,00 Kč

  –        Pořízení oboustranného výtisku či kopie formátu A4                                                   3,00 Kč

  –        Pořízení jedné strany výtisku či kopie formátu A3                                                         3,50 Kč

  –        Pořízení oboustranného výtisku či kopie formátu A3                                                   4,50 Kč

  –        1ks prázdného CD určeného k zápisu informací                                                             8,00 Kč

  –        1 ks prázdného DVD určeného k zápisu informací                                                         10,00 Kč

  –        Jiný technický nosič dat                                                                                         dle pořizovací ceny

  –        Balné                                                                podle pořizovací ceny příslušného druhu obalu

  –        Poštovné                                          dle aktuálního sazebníku poskytovatele poštovních služeb

  V případě, že poskytnutí informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání a zpracování, uhradí žadatel 350 Kč za každou započatou hodinu práce zpracovatele.

  Případné platby lze poukázat na účet číslo 19-4726001/0710 (ČNB)

  Informace bude poskytnuta až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů.

 15. Přehled informací poskytnutých na základě žádosti podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Přehled informací poskytnutých Úřadem Národní rozpočtové rady na základě žádostí podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, naleznete zde (na konci stránky).

 16. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Pověřencem pro ochranu osobních údajů v Úřadu Národní rozpočtové rady je:

  FairData Professionals a.s.
  Na Florenci 1332/23
  110 00 Praha 1 – Nové Město
  e-mail: dpo.unrr@fairdata.cz
  tel. +420 255 000 111

  Při poštovním kontaktu se subjekty osobních údajů mohou obracet na pověřence zasláním korespondence „k rukám DPO“ na adresu: Úřad Národní rozpočtové rady, Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5, PSČ 150 00.