Poskytování informací

Zásady pro podávání žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Podávání žádostí o poskytnutí informací k Úřadu Národní rozpočtové rady (dále jen „Úřad“) a jejich následné poskytování se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tyto zásady pouze podrobněji upravují některá ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím ve vztahu k Úřadu. Vždy je však nutné tyto zásady vykládat v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím a postupovat v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat?
Jakákoli fyzická nebo právnická osoba.

Jak o informaci požádat?
O informaci je možné požádat:

a) ústně v sídle Úřadu, a to:

  • osobně v úředních hodinách, přičemž adresa sídla Úřadu i úřední hodiny jsou uvedeny na internetových stánkách Úřadu www.unrr.cz.

b) písemně, a to:

  • prostřednictvím pošty na adresu sídla Úřadu,
  • elektronicky datovou schránkou na adresu mmu3ubg,
  • elektronicky zasláním e-mailu na adresu podatelna@unrr.cz,
  • osobně v podatelně v sídle Úřadu v úředních hodinách, přičemž adresa sídla Úřadu i úřední hodiny jsou uvedeny na internetových stánkách Úřadu www.unrr.cz.

Dnem podání žádosti se rozumí den jejího doručení Úřadu. Pokud v případě ústně podané žádosti nemá Úřad k dispozici odpověď ihned, vyzve žadatele, aby žádost podal písemnou formou.

Jaké náležitosti musí žádost obsahovat?
Ze žádosti musí být zřejmé:

–         kdo o informaci žádá:

  • jednoznačnou identifikací žadatele je v případě fyzické osoby uvedení jména, příjmení, data narození, adresy místa trvalého pobytu a adresy pro doručování, pokud se liší od adresy místa trvalého pobytu. Adresou pro doručování se rozumí také elektronická adresa,
  • jednoznačnou identifikací žadatele je v případě právnické osoby její název, IČO, adresa sídla a adresa pro doručování, pokud se liší od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí také elektronická adresa,

–        o jakou informaci je žádáno

–        komu je žádost určena

–        že je o informaci žádáno ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Pokud žádost některé z výše uvedených údajů neobsahuje, je nesrozumitelná, příliš obecná, popřípadě z ní nevyplývá, jakou informaci žadatel požaduje, vyzve Úřad ve lhůtě sedmi dnů od podání žádosti žadatele, aby ji upřesnil či doplnil. Pokud tak žadatel do třiceti dnů neučiní, Úřad žádost odloží.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti Úřadu, žádost bude odložena a Úřad tuto skutečnost sdělí žadateli do sedmi dnů od podání žádosti.

Jaká je lhůta pro poskytnutí informace?
Pokud žádost obsahuje všechny náležitosti a vztahuje se k působnosti Úřadu, Úřad na ni odpoví ve lhůtě stanovené zákonem. Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Žadatel bude v takovém případě o prodloužení lhůty i o jeho důvodech prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. Zákonné důvody pro prodloužení lhůty pro poskytnutí informace jsou vymezeny v ustanovení § 17 odst. 7 Zákona. Úřad neposkytne nebo omezí poskytnutí informace v případech stanovených Zákonem.

Informace poskytnuté Úřadem na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou do 15 dnů od jejich poskytnutí zveřejňovány na webových stránkách Úřadu.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Odmítne-li Úřad informaci byť jen i z části poskytnout, lze se proti tomuto rozhodnutí odvolat do patnácti dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání lze podat pouze písemně, a to buď v podatelně Úřadu v úředních hodinách, prostřednictvím pošty na adresu sídla Úřadu, datovou schránkou na adresu Úřadu mmu3ubg nebo na e-mailovou adresu Úřadu podatelna@unrr.cz.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel ze zákonných důvodů vymezených Zákonem. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to stejným způsobem, jakým je možné podat žádost o informaci.

Stížnost se podává do 30 dnů ode dne doručení sdělení odkazu na zveřejněnou informaci (§ 6 Zákona), sdělení o odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) Zákona) nebo sdělení o požadované úhradě (§ 17 odst. 3 Zákona), nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 Zákona.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým je v tomto případě Národní rozpočtová rada.

Jaká je úhrada za poskytnutí informace?
Úřad Národní rozpočtové rady může na základě zákona č. 106/1999 Sb. požadovat úhradu za poskytnutí informací, na něž se vztahuje informační povinnost. Výše úhrady však nesmí přesáhnout věcné náklady.

Úřad Národní rozpočtové rady stanovuje na základě zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, následující sazebník úhrad za poskytování informací.

Aktuální sazebník úhrad za poskytování informací platný od 01.06 2018

–        Pořízení jedné strany výtisku či kopie formátu A4 stejného formátu                       2,00 Kč

–        Pořízení oboustranného výtisku či kopie formátu A4                                                  3,00 Kč

–        Pořízení jedné strany výtisku či kopie formátu A3                                                        3,50 Kč

–        Pořízení oboustranného výtisku či kopie formátu A3                                                   4,50 Kč

–        1ks prázdného CD určeného k zápisu informací                                                             8,00 Kč

–        1 ks prázdného DVD určeného k zápisu informací                                                        10,00 Kč

–        Jiný technický nosič dat                                                                                         dle pořizovací ceny

–        Balné                                                                  podle pořizovací ceny příslušného druhu obalu

–        Poštovné                                    dle aktuálního sazebníku poskytovatele poštovních služeb

–        V případě, že poskytnutí informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání a zpracování, uhradí žadatel 350 Kč za každou započatou hodinu práce zpracovatele.

Případné platby lze poukázat na účet číslo 19-4726001/0710 (ČNB)

Informace bude poskytnuta až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů.

Informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

2022

2021

2019