Plán činnosti

Plán činnosti Národní rozpočtové rady na rok 2020

ÚkolTermín
Předložení hodnotící zprávy o finančním hospodaření kapitoly a konceptu návrhu průvodní zprávy závěrečného účtu kapitoly příslušnému odboru MF ČR a NKÚ.

(Dle vyhlášky MF ČR č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu…, ve znění pozdějších předpisů)

Nejpozději 20. 2. 2020
Rada schvaluje návrh závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu. Následně návrh předloží MF ČR, NKÚ a ČSÚ.

(Dle § 23, odst. 4 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen “Zákon”))

Nejpozději 13. 3. 2020
Předložení Výroční zprávy podle zákona o účetnictví a Zprávy o plnění rozpočtu nejpozději do 3 měsíců po skončení kalendářního roku ministerstvu a Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny PČR. Zveřejnění Výroční zprávy na internetových stránkách Rady.

(Dle § 33, odst. 3 Zákona)

Nejpozději 31. 3. 2020
Audit účetní závěrky Úřadu Národní rozpočtové rady.

(Dle § 33, odst. 4 Zákona)

Nejpozději 10. 3. 2020
Rada schvaluje návrh rozpočtu Úřadu, včetně jeho změn, střednědobý výhled rozpočtu na dva další následující rozpočtové roky.

(Dle § 23, odst. 4 Zákona)

Nejpozději 30. 4. 2020
Rada předkládá návrh rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu Úřadu Rady na dva další roky MF ČR a Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny PČR.

(Dle § 33, odst. 2 Zákona)

Dle harmonogramu RV PS ČR, nejpozději 30. 4. 2020
Posouzení vlivu jednorázových a přechodných operací na příjmy a výdaje sektoru veřejných institucí – Rada k vlivu operací vydá bez zbytečného odkladu stanovisko, které MF ČR zveřejní.

(Dle § 10, odst. 2 Zákona)

V návaznosti na termín předložení příslušného materiálu MF ČR, předběžně 24. 4. 2020
Stanovisko Rady k zahrnutí výdajů do nápravné složky: zahrnutí těchto výdajů a stanovení jejich rozsahu je možné pouze po obdržení souhlasného stanoviska Rady. MF ČR stanovisko Rady zveřejní. Stanoviska a zprávy k nápravné složce Rada zároveň zveřejní bez zbytečného odkladu na svých internetových stránkách.

(Dle § 11, odst. 4 a § 21, odst. 2, písm. e Zákona)

V návaznosti na termín předložení příslušného materiálu MF ČR, předběžně 24. 4. 2020
Rada vydá bez zbytečného odkladu ke stanovení výdajového rámce státního rozpočtu a státních fondů stanovisko, které MF ČR zveřejní. Nesouhlasí-li MF ČR se stanoviskem Rady, zveřejní odůvodnění nesouhlasu.

(Dle § 12, odst. 5 Zákona)

V návaznosti na termín předložení příslušného materiálu MF ČR, předběžně 24. 4. 2020
Rada zjišťuje výši dluhu a vyhlašuje ji stejným způsobem, jakým se vyhlašují zákony do 1 měsíce ode dne prvního zveřejnění výše dluhu sektoru veřejných institucí za předchozí kalendářní rok ČSÚ.

(Dle § 21, odst. 2, písm. b Zákona)

30. 4. 2020
Rada s přihlédnutím k hospodářskému a společenskému rozvoji, zaměstnanosti a mezigenerační soudržnosti vypracovává a předkládá Poslanecké sněmovně zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, která obsahuje hodnocení, jakým způsobem mohou plánované vládní politiky svými přímými dlouhodobými dopady pravděpodobně ovlivnit udržitelnost veřejných financí.

(Dle § 21, odst. 2, písm. d Zákona)

Nejpozději 30. 6. 2020
Rada hodnotí plnění číselných fiskálních pravidel, kterými jsou zejména pravidlo limitu výše dluhu, stanovení celkových výdajů sektoru veřejných institucí podle § 10 Zákona, odvození výdajového rámce státního rozpočtu a státních fondů podle § 12 Zákona a hospodaření územního samosprávného celku; vypracování a předložení zprávy o jejich plnění Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

(Dle § 21, odst. 2, písm. a Zákona)

AKTUALIZACE: S ohledem na posunutí harmonogramu přípravy státního rozpočtu na rok 2021 a s tím souvisejícími změnami v termínech dodání klíčových dat, byl termín splnění tohoto úkolu mírně prodloužen.

Nejpozději 30. 9. 2020

(AKTUALIZACE: nový termín splnění: během první poloviny října 2020)

Rada sleduje vývoj hospodaření sektoru veřejných institucí.

(Dle § 21, odst. 2, písm. c Zákona)

Průběžně
Rada zpracuje a zveřejní plán své činnosti na svých internetových stránkách.

(Dle § 23, odst. 3 Zákona)

31. 12. 2020
Pravidelný příspěvek do European Fiscal Monitor za Českou republikuDvakrát ročně, termíny dle Network of EU IFIs
Vydávání pravidelných stanovisek NRR4. 3. 2020

3. 6. 2020

2. 9. 2020

2. 12. 2020

Účast na konferencích a workshopech pořádaných Network of EU Independent Fiscal Institutions, Evropskou fiskální radou, OECD Network of Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions (PBO-IFIs)Termíny dle informací příslušných institucí
Tematické materiály, články v časopisech, příležitostné přednášky a prezentaceTermíny budou průběžně zpřesňovány