Plán činnosti

Plán činnosti Národní rozpočtové rady na rok 2019

 

ÚkolTermín
Předložení hodnotící zprávy o finančním hospodaření kapitoly a koncept návrhu průvodní zprávy závěrečného účtu kapitoly příslušnému odboru MF ČR a NKÚ.

(Dle vyhlášky MF ČR č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu…)

20. 2. 2019
Rada schvaluje návrh závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu.

(Dle § 23, odst. 4 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen “Zákon”))

15. 3. 2019

 

Rada schvaluje návrh rozpočtu Úřadu Rady, včetně jeho změn, střednědobý výhled rozpočtu na dva další následující rozpočtové roky.

(Dle § 23, odst. 4 Zákona)

30. 4. 2019
Rada předkládá návrh rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu Úřadu Rady na dva další roky MF ČR a Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny PČR.

(Dle § 33, odst. 2 Zákona)

Dle harmonogramu RV PS PČR, nejpozději 30. 4. 2019
Posouzení vlivu jednorázových a přechodných o­perací na příjmy a výdaje sektoru veřejných institucí – Rada k vlivu operací vydá bez zbytečného odkladu stanovisko, které MF ČR zveřejní.

(Dle § 10, odst. 2 Zákona)

v návaznosti na termín zaslání materiálu MF ČR, předběžně 23. 4. 2019
Stanovisko Rady k zahrnutí výdajů do nápravné složky: zahrnutí těchto výdajů a stanovení jejich rozsahu je možné pouze po obdržení souhlasného stanoviska Rady. MF ČR stanovisko Rady zveřejní. Stanoviska a zprávy k nápravné složce Rada zároveň zveřejní bez zbytečného odkladu na svých internetových stránkách.

(Dle § 11, odst. 4 a § 21, odst. 2, písm. e Zákona)

v návaznosti na termín zaslání materiálu MF ČR, předběžně 23. 4. 2019
Rada vydá bez zbytečného odkladu ke stanovení výdajového rámce státního rozpočtu a státních fondů stanovisko, které MF ČR zveřejní. Nesouhlasí-li MF ČR se stanoviskem Rady, zveřejní odůvodnění nesouhlasu.

(Dle § 12, odst. 5 Zákona)

v návaznosti na termín zaslání materiálu MF ČR, předběžně 23. 4. 2019
Rada hodnotí plnění číselných fiskálních pravidel, kterými jsou zejména pravidlo limitu výše dluhu, stanovení celkových výdajů sektoru veřejných institucí podle § 10 Zákona, odvození výdajového rámce státního rozpočtu a státních fondů podle § 12 Zákona a hospodaření územního samosprávného celku; vypracování a předložení zprávy o jejich plnění PSP.

(Dle § 21, odst. 2, písm. a Zákona)

30. 9. 2019

 

Rada zjišťuje výši dluhu a vyhlašuje ji stejným způsobem, jakým se vyhlašují zákony do 1 měsíce ode dne prvního zveřejnění výše dluhu sektoru veřejných institucí za předchozí kalendářní rok ČSÚ.

(Dle § 21, odst. 2, písm. b Zákona)

30. 4. 2019

 

Rada sleduje vývoj hospodaření sektoru veřejných institucí.

(Dle § 21, odst. 2, písm. c Zákona)

Průběžně
Rada s přihlédnutím k hospodářskému a společenskému rozvoji, zaměstnanosti a mezigenerační soudržnosti vypracovává a předkládá Poslanecké sněmovně zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, která obsahuje hodnocení, jakým způsobem mohou plánované vládní politiky svými přímými dlouhodobými dopady pravděpodobně o­vlivnit udržitelnost veřejných financí.

(Dle § 21, odst. 2, písm. d Zákona)

11. 6. 2019
Předložení Výroční zprávy podle zákona o účetnictví a Zprávy o plnění rozpočtu nejpozději do 3 měsíců po skončení kalendářního roku ministerstvu a Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny PČR. Zveřejnění Výroční zprávy na internetových stránkách Rady.

(Dle § 33, odst. 3 Zákona)

31. 3. 2019
Audit účetní závěrky Úřadu Národní rozpočtové rady.

(Dle § 33, odst. 4 Zákona)

10. 3. 2019
Rada zpracuje a zveřejní plán své činnosti na svých internetových stránkách.

(Dle § 23, odst. 3 Zákona)

31. 12. 2019
Pravidelný příspěvek do European Fiscal Monitor za Českou republiku.

dvakrát ročně, termín dle požadavku Network of EU IFIs

Operativní úkoly

Vydávání pravidelných stanovisek Národní rozpočtové rady.6. 3., 5. 6., 4. 9. a 4. 12. 2019 v 10:00 hod.
Účast na konferencích a workshopech pořádaných Network of EU Independent Fiscal Institutions, Evropskou fiskální radou, OECD Network of Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions (PBO-IFIs)Termín dle informací příslušných institucí