Plán činnosti

Plán činnosti Národní rozpočtové rady na rok 2022

ÚkolTermín
Předložení hodnotící zprávy o finančním hospodaření kapitoly a koncept návrhu průvodní zprávy závěrečného účtu kapitoly příslušnému odboru MF ČR a NKÚ

(dle vyhlášky MF ČR č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu)

18. 2. 2022
Audit účetní závěrky Úřadu rady.

(dle § 33, odst. (4) Zákona)

12. 3. 2022
Rada schvaluje návrh závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu.

(dle § 23, odst. (4) Zákona)

15. 3. 2022
Předložení Výroční zprávy podle zákona o účetnictví a Zprávy o plnění rozpočtu nejpozději do 3 měsíců po skončení kalendářního roku MF ČR a Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. Zveřejnění Výroční zprávy na webových stránkách Rady.

(dle § 33, odst. (3) Zákona)

31. 3. 2022
Rada schvaluje návrh rozpočtu Úřadu Rady, včetně jeho změn, střednědobý výhled rozpočtu na dva další následující rozpočtové roky.

(dle § 23, odst. (4) Zákona)

29. 4. 2022
Rada zjišťuje výši dluhu a vyhlašuje ji stejným způsobem, jakým se vyhlašují zákony do 1 měsíce ode dne prvního zveřejnění výše dluhu sektoru veřejných institucí za předchozí kalendářní rok ČSÚ.

(dle § 21, odst. (2b) Zákona)

29. 4. 2022
Rada předkládá návrh rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu Úřadu Rady na dva další roky MF ČR a Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny (RV PS).

(dle § 33, odst. (2) Zákona)

Dle harmonogramu RV PS ČR, nejpozději 29. 4. 2022
Posouzení vlivu jednorázových a přechodných o­perací na příjmy a výdaje sektoru veřejných institucí – Rada k vlivu operací vydá bez zbytečného odkladu stanovisko, které MF ČR zveřejní.

(dle § 10, odst. (2) Zákona)

V návaznosti na termín předložení příslušného materiálu MF ČR
Stanovisko Rady k zahrnutí výdajů do nápravné složky: zahrnutí těchto výdajů a stanovení jejich rozsahu je možné pouze po obdržení souhlasného stanoviska Rady. MF ČR stanovisko Rady zveřejní. Stanoviska a zprávy k nápravné složce Rada zároveň zveřejní bez zbytečného odkladu na svých webových stránkách.

(dle § 11, odst. (4) + § 21, odst. (2e) Zákona)

V návaznosti na termín předložení příslušného materiálu MF ČR
Rada vydá bez zbytečného odkladu ke stanovení výdajového rámce státního rozpočtu a státních fondů stanovisko, které MF ČR zveřejní. Nesouhlasí-li MF ČR se stanoviskem Rady, zveřejní odůvodnění nesouhlasu.

(dle § 12, odst. (5) Zákona)

V návaznosti na termín předložení příslušného materiálu MF ČR
Rada s přihlédnutím k hospodářskému a společenskému rozvoji, zaměstnanosti a mezigenerační soudržnosti vypracovává a předkládá Poslanecké sněmovně zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, která obsahuje hodnocení, jakým způsobem mohou plánované vládní politiky svými přímými dlouhodobými dopady pravděpodobně o­vlivnit udržitelnost veřejných financí.

(dle § 21, odst. (2d) Zákona)

Nejpozději 30. 9. 2022
Rada hodnotí plnění číselných fiskálních pravidel, kterými jsou zejména pravidlo limitu výše dluhu, stanovení celkových výdajů sektoru veřejných institucí podle § 10, odvození výdajového rámce státního rozpočtu a státních fondů podle § 12 a hospodaření územního samosprávného celku; vypracování a předložení zprávy o jejich plnění PSP.

(dle § 21, odst. (2a) Zákona)

Nejpozději

30. 9. 2022

Rada zpracuje a zveřejní plán své činnosti pro rok 2023 na svých webových stránkách.

(§ 23, odst. (3) Zákona)

31. 12. 2022
Rada sleduje vývoj hospodaření sektoru veřejných institucí. Na základě toho vydává pravidelná čtvrtletní stanoviska.

(dle § 21, odst. (2c) Zákona)

10. 3. 2022

9. 6. 2022

8. 9. 2022

8. 12. 2022

Pravidelný příspěvek do European Fiscal Monitor za Českou republiku.Termíny dle Network of EU IFIs
Účast na konferencích a workshopech pořádaných Network of EU Independent Fiscal Institutions, Evropskou fiskální radou, OECD Network of Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions (PBO-IFIs).Termíny dle informací příslušných institucí
Tematické materiály a studie, články, přednášky a prezentace.Termíny průběžně