NRR se podílela na aktualizaci metodiky odvození výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů

NRR se podílela na aktualizaci metodiky odvození výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů

Národní rozpočtová rada a Ministerstvo financí ČR společně aktualizovaly metodiku odvození výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů. Ta se používá ke stanovení konsolidovaného výdajového rámce, který slouží jako výchozí bod při sestavování státního rozpočtu. Spolupráci v této oblasti ukládá oběma institucím zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Třetí aktualizované vydání metodiky je dostupné na internetových stránkách MF ČR.

Změny provedené v rámci aktualizace se dotkly mimo jiné i samotného úvodu dokumentu, a to z důvodu dubnové novelizace zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, jíž došlo k rozvolnění výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů do roku 2027 (viz Zákon č. 207/2020 Sb.), a dále – a to především – první kapitoly, věnované očištění příjmů o vliv hospodářského cyklu.

Zásadní metodickou změnou je zohlednění predikovaných hodnot ekonomických veličin při odhadu mezery výstupu; původní metodika pracovala pouze s údaji za minulá období. Potřeba úpravy vyplynula mj. v souvislosti s neočekávaným hospodářským propadem způsobeným pandemií COVID-19. Nový přístup by do budoucna měl přispět ke stabilnějším odhadům.

Aktualizace metodiky s sebou přinesla rovněž výrazné zvýšení transparentnosti odhadu mezery výstupu. Ten slouží mj. ke zjištění, v jaké fázi hospodářského cyklu se ekonomika nachází. Ve spojení s informací o rozpočtovém saldu pak vypovídá o tom, zda fiskální politika napomáhá průběh hospodářského cyklu zmírňovat, nebo naopak působí procyklicky. V neposlední řadě je odhad mezery výstupu potřebným údajem při výpočtu strukturálního salda rozpočtu a při stanovení výdajových rámců.

Z iniciativy NRR byla do metodiky zahrnuta příloha, která podrobně popisuje úpravy podkladových dat (doplnění chybějících hodnot, sezónní očištění apod.). Zároveň byly zveřejněny časové řady nutné pro výpočet mezery výstupu. Současná verze metodického dokumentu tedy umožňuje replikaci odhadu mezery výstupu. Zájemci z řad zainteresované veřejnosti si tak mohou sami ověřit správnost výpočtu nebo si pro vlastní potřebu vypracovat alternativní odhady mezery výstupu.