Nová makroekonomická predikce ministerstva financí je realistická, uvedl Výbor pro rozpočtové prognózy

Nová makroekonomická predikce ministerstva financí je realistická, uvedl Výbor pro rozpočtové prognózy

Ve středu 13. listopadu se v prostorách Ministerstva financí ČR uskutečnilo zasedání Výboru pro rozpočtové prognózy. Členové Výboru z řad předních českých ekonomů na něm projednali listopadovou makroekonomickou predikci MF ČR a posoudili ji z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění v letech 2019 a 2020 jako realistickou. Pro toto hodnocení hlasovalo celkem šest z osmi přítomných členů Výboru. Jeden člen Výboru hlasoval proti, jeden se hlasování zdržel. Zbylí dva členové Výboru se ze zasedání omluvili. „Převážná většina členů Výboru se ztotožnila s celkovým vyzněním prognózy MF a odlišně viděla nanejvýš vývoj některých dílčích ukazatelů,“ uvedl Výbor ve zdůvodnění svého stanoviska.

Dokument dále uvádí, že členové Výboru na zasedání vedli diskuzi především ohledně tempa růstu zahraniční poptávky, složek růstu tuzemského HDP a jejich vlivu na externí rovnováhu české ekonomiky. Několik diskutujících také vyslovilo názor, že se některé ukazatele mohou v roce 2020 vyvíjet oproti předpokladům prognózy o něco lépe. To se týká především vývoje v zahraničí a růstu soukromých investic v Česku. Člen Výboru, který se přiklonil k obezřetnostnímu hodnocení prognózy, zdůraznil možnost kladné odchylky u obou výše zmíněných parametrů. „Zdá se, že zhoršování makroekonomických výhledů české ekonomiky, pozorované po řadu předchozích měsíců, se pro tuto chvíli zastavilo,“ uvedl po jednání Výboru jeho předseda Pavel Sobíšek.

Na rozdíl od listopadu minulého roku Výbor pro rozpočtové prognózy tentokrát nehodnotil fiskální prognózu Ministerstva financí ČR. Resort totiž svou listopadovou predikci příjmů veřejných rozpočtů Výboru pro rozpočtové prognózy k posouzení nepředložil s odůvodněním, že predikce příjmů státního rozpočtu na příští rok, jež byla Výborem pro rozpočtové prognózy posouzena na jeho předchozím zasedání 29. srpna 2019, je již zanesena do návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Vzhledem k tomu, že návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok byl již schválen v prvním čtení v Poslanecké sněmovně, jsou celkové příjmy státního rozpočtu zafixovány a v průběhu dalšího projednávání v Poslanecké sněmovně již nebudou měněny.

Zástupci Ministerstva financí ČR nicméně na středečním zasedání členy Výboru pro rozpočtové prognózy s aktualizovanou predikci příjmů státního rozpočtu seznámili. Výbor pro rozpočtové prognózy následně tuto predikci příjmů prodiskutoval ve světle aktualizovaných makroekonomických výhledů, vývoje legislativy a některých technických aspektů.

Výbor na svém zasedání následně přivítal hosta, kterým byla předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody, rektorka Mendelovy univerzity v Brně a expertka na daňovou oblast prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Ta členům Výboru prezentovala přednášku na téma „Odhad daňových výnosů a reforma daňového systému v ČR“ a zúčastnila se i následné diskuze na dané téma.