Etická linka Úřadu Národní rozpočtové rady

Etická linka Úřadu Národní rozpočtové rady

Naše organizace je postavená na respektu k dodržování právních předpisů a na vysokých etických a morálních hodnotách. Tyto hodnoty se promítají do naší každodenní činnosti a tvoří naše základy. Protiprávní či neetické jednání nenecháváme být a je pro nás nepřijatelné. Ve snaze mu efektivně předcházet a za účelem jeho odhalování jsme vytvořili vnitřní oznamovací systém postavený na nestrannosti a důvěrnosti. Naše etická linka zajišťuje vysoký standard ochrany oznamovatele před postihem, diskriminací či jiným odvetným opatřením, důvěrnost informací, jakož i nestrannost posuzování každého oznámení.

K čemu etická linka slouží?

Naším cílem je podpořit zaměstnance, smluvní partnery a další osoby, které mají vážné podezření ohledně určitého aspektu činnosti naší organizace, aby toto vyjádřili a zároveň zajistit, aby jim z důvodů takového oznámení nebyla způsobena újma ze strany organizace nebo některých jejích zaměstnanců. Prostřednictvím etické linky lze učinit oznámení o podezření na  protiprávní jednání, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro naši organizaci. Vyjádřením obav z protiprávní činnosti nám oznamovatelé pomáhají předcházet budoucím problémům a udržovat naše hodnoty.

Jak oznámení prostřednictvím etické linky učinit?

Písemné oznámení

  • Prostřednictvím poštovní adresy příslušné osoby:

Kontaktní údaje:

Mgr. Duchková nebo Mgr. Magda Kohoutková
FairData Professionals, a.s.
Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha

  • Prostřednictvím e-mailu příslušné osoby:

Mgr. Ing. Jana Duchková: jdprislusnaosoba@fairdata.cz

Mgr. Magda Kohoutková: mkprislusnaosoba@fairdata.cz

Osobní oznámení

  • Sjednejte si schůzku s příslušnou osobou:

Mgr. Ing. Jana Duchková, tel. +420 608 275 474, e-mail: jdprislusnaosoba@fairdata.cz

Mgr. Magda Kohoutková, tel. +420 724 216 800, e-mail: mkprislusnaosoba@fairdata.cz

Jak bude nakládáno s osobními údaji?

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. O přijatých oznámeních vedeme evidenci v rozsahu: (a)  datum přijetí oznámení; (b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; (c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa; (d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení. Obdržená oznámení jsou uchovávána po dobu 5 let od jejich přijetí.

Do evidence má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba, která jako jediná zná identitu oznamovatele.