Daňové příjmy státu budou nižší než se čekalo, Výbor pro rozpočtové prognózy vidí predikci MF jako optimistickou

Daňové příjmy státu budou nižší než se čekalo, Výbor pro rozpočtové prognózy vidí predikci MF jako optimistickou

V pátek 17. dubna se konalo první letošní zasedání nezávislého Výboru pro rozpočtové prognózy – týmu deseti předních českých ekonomů a analytiků, jejichž úkolem je posuzovat makroekonomické a rozpočtové prognózy ministerstva financí.

Výbor na svém jednání vyhodnotil dubnovou makroekonomickou predikci ministerstva financí pro roky 2020 a 2021 z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění jako optimistickou. Pro uvedené hodnocení hlasovalo 8 z 9 přítomných členů Výboru.

Výbor ve zdůvodnění svého stanoviska zdůraznil, že si je vědom obtížné pozice tvůrců makroekonomických prognóz v současné mimořádné situaci, která je zatížena velkou nejistotou ohledně budoucího vývoje. Z čistě prognostického hlediska by tak podle Výboru bylo vhodnější namísto jednoho scénáře představit jejich vějíř s různou pravděpodobností naplnění, což je ale postup těžko slučitelný s potřebou sestavení jediného návrhu státního rozpočtu.

Mezi členy Výboru panovala shoda také na tom, že analytický tým ministerstva financí odpovědně vyhodnotil veškeré údaje dostupné k datu uzávěrky prognózy a vytvořil z nich konsistentní scénář, který by se mohl naplnit za udržení použitých předpokladů ohledně externího prostředí. Vzhledem k bezprecedentnímu tempu zhoršování vývoje a výhledů do budoucna v posledních dvou týdnech nicméně členové Výboru poukazovali na značné riziko, že vytvořená prognóza předčasně zastarala. „Členové Výboru očekávají odeznívání ekonomického šoku ve druhé polovině letošního roku, může ale jít o pomalejší proces, než s jakým prognóza ministerstva počítá. Riziko nenaplnění prognózy se přitom týká nejen nominálního HDP, ale také ukazatelů trhu práce, které jsou důležité z hlediska příjmové strany rozpočtu,“ uvedl předseda Výboru pro rozpočtové prognózy Pavel Sobíšek.

Stejné stanovisko jako v případě makroekonomické prognózy zaujal Výbor pro rozpočtové prognózy také k fiskální prognóze ministerstva financí z dubna 2020. Z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění v letech 2020 a 2021 ji Výbor vyhodnotil jako optimistickou. Pro toto hodnocení hlasovalo 7 z 9 přítomných členů Výboru.

Z pohledu Výboru pro rozpočtové prognózy tak daňové příjmy státního rozpočtu budou v letech 2020 a 2021 nižší, než ve své prognóze ministerstvo financí očekává. „Členové Výboru neshledali nesoulad mezi prognózou příjmů státního rozpočtu po očištění o vliv diskrečních opatření a parametry makroekonomické prognózy MF. Mezi členy Výboru nicméně převažoval názor, že se oproti makroekonomické prognóze horší očekávaný vývoj klíčových makroekonomických ukazatelů propíše do slabšího výběru pojistného a většiny druhů daní. Za riziko byla také označována diskreční opatření, která jsou v této době neukotvená a mohou celkový výběr pojistného a daní snižovat ve větší míře, než je v prognóze uvedeno,“ řekl Sobíšek.

Výbor pro rozpočtové prognózy v souladu se zákonem rovněž zpětně zhodnotil prognózy a výhledy Ministerstva financí ČR pro rok 2019 z hlediska jejich naplnění a přijal stanovisko, že v celém tříletém období předvídaly skutečný makroekonomický vývoj s dostatečnou přesností. Pro toto stanovisko hlasovalo všech 9 přítomných členů Výboru. „Rok 2019 zůstal z hlediska dynamiky růstu HDP i jeho struktury velmi blízko dlouhodobým průměrům, což umožnilo dosáhnout nízkých odchylek prognóz od skutečnosti již od roku T-3. Odchylky se poněkud zvýšily v roce T-1 v návaznosti na akceleraci skutečného růstu ekonomiky v roce 2017. Prognóza v roce T pak vzniklé odchylky zkorigovala. Nepřesnosti v prognózách jsou členy Výboru považovány za mírné, nevykazující systematickou výchylku, a nelze je proto vnímat jako pochybení tvůrců prognózy,“ uvedl předseda Výboru pro rozpočtové prognózy.