Často kladené otázky

Často kladené otázky

 

Pod které ministerstvo Národní rozpočtová rada spadá?
Národní rozpočtová rada je nezávislým odborným orgánem, který nespadá pod žádné ministerstvo. Úkoly spojené s odborným, organizačním, administrativním, personálním a technickým zabezpečením činnosti Národní rozpočtové rady zajišťuje Úřad Národní rozpočtové Rady.

K čemu je Národní rozpočtová rada dobrá?
Největší devizou Národní rozpočtové rady je její nezávislost a odbornost. Díky tomu může bez ohledu na politické vlivy vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti, a upozorňovat na kroky, které by mohly vést k destabilizaci veřejných financí či k přílišnému a nezodpovědnému zadlužování státu.

Existují podobné instituce i v zahraničí?
Ano, fiskální nebo rozpočtové rady existují ve všech zemí Evropské unie s výjimkou Polska, a to především na základě Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států a Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 ze dne 21. května 2013. Příkladem takové instituce může být například Stabilitätsrat v Německu, Office for Budget Responsibility ve Velké Británii, Centraal Planbureau v Nizozemsku, Finanspolitika rådet ve Švédsku, Fiskalrat v Rakousku, či slovenská Rada pre rozpočtovú zodpovědnost. Nezávislé fiskální instituce EU se navíc sdružují v dobrovolné síti (EU Independent Fiscal Institutions Network), jež slouží jako platforma pro setkávání zástupců rozpočtových rad a výměnu informací i expertních názorů.

Fiskální či rozpočtové rady mají i některé státy mimo Evropskou unii, například Spojené státy americké (Congressional Budget Office), Kanada (Office of the Parliamentary Budget Officer), Austrálie (Parliamentary Budget Office) nebo Jižní Korea (National Assembly Budget Office).

Je Národní rozpočtová rada součástí mezinárodního celku?
Národní rozpočtové rada dluhodobě spolupracuje se sítí nezávislých fiskálních institucí Evropské unie (EU IFIs; EU Independent Fiscal Institutions). Jde o platformu s dobrovolnou účastí, jež zástupcům nezávislých fiskálních institucí z jednotlivých zemí poskytuje prostor pro výměnu názorů a odborných znalostí v oblastech společného zájmu. Kromě toho Národní rozpočtová rada spolupracuje s podobně zaměřenou organizací na úrovni zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD PBO Network).

Kdo rozhoduje o složení české Národní rozpočtové rady?
Předsedu a další dva členy Národní rozpočtové rady volí Poslanecká sněmovna – předsedu na návrh vlády, členy pak po jednom na návrh Senátu a na návrh České národní banky.

Může Národní rozpočtová rada potrestat stát nebo veřejné instituce za nedodržování rozpočtových pravidel?
Národní rozpočtová rada nemá pravomoc udělovat sankce. Její předseda se však může zúčastnit s hlasem poradním schůze vlády a požádá-li o slovo, musí mu být uděleno. Rada zároveň vypracovává zprávy o plnění fiskálních pravidel a o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, které předkládá Poslanecké sněmovně. Zprávy a stanoviska zároveň Národní rozpočtová rada zveřejňuje na svých webových stránkách, kde se s nimi může seznámit široká veřejnost.

Rád/a bych o činnosti a výstupech Národní rozpočtové rady získala více informací, jak mám postupovat?
Pokud jste požadované informace nenašel/a na internetových stránkách Národní rozpočtové rady, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na e-mailové adrese podatelna@unrr.cz.